Regulamin korzystania z serwisu www.dobrasztela.pl (czytaj lub pobierz regulamin w wersji PDF)

I. Słowniczek pojęć.

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – WORK 4 YOU GLOBAL LTD, prowadząca działalność pod adresem - Office 180B, 182-184 High Street North, London E6 2JA wpisana do brytyjskiego Rejestru działalności gospodarczej pod numerem 11112672.
2. Serwis – serwis internetowy, dostępny na stronie www.dobrasztela.pl, należący do Usługodawcy, w ramach którego świadczone są Usługi związane z pozyskiwaniem klientów, objęte niniejszym Regulaminem.
3. Usługi związane z pozyskaniem klientów (zwane dalej “Usługami”) – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawcy i Kandydata w oparciu o niniejszy Regulamin, tj. w Serwisie w zakładce “Praca dla opiekunek”, „Przewoźnicy”, „Pracodawcy”, „Aplikuj do wielu”, polegające na udostępnianiu określonej grupie użytkowników możliwości zamieszczania ofert współpracy oraz ich przeszukiwania, a także nawiązanie tej współpracy pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
4. Pracodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która publikuje w Serwisie Oferty pracy.
5. Podmiot Powiązany - osoba fizyczna lub prawna posiadająca siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powiązana z Pracodawcą stosunkiem pracy lub innym rodzajem umowy obligującym Pracodawcę do działania w imieniu Podmiotu Powiązanego, a w szczególności do reprezentowania go oraz realizacji procesów rekrutacyjnych w Serwisie. Wszędzie w Regulaminie, gdzie nie wyróżnia się osobno Pracodawcy i Podmiotu Powiązanego, pod pojęciem “Pracodawca” rozumiany jest Pracodawca i Podmiot Powiązany. 
6. Inny Podmiot – inna osoba fizyczna, inna osoba prawna, inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z ogólnodostępnych usług Serwisu, zwłaszcza z Boxu reklamowego (pkt. I. 27 do Regulaminu).
7. Kandydat - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, rejestrująca się w Serwisie i mająca możliwość wypełnienia Formularza Aplikacyjnego w celu odpowiedzi na Ofertę Pracy opublikowaną w Serwisie.
8. Usługobiorca - Pracodawca, Kandydat i Inny Podmiot.
9. Usługobiorca usług płatnych - Pracodawca który korzysta z oferowanych w Serwisie usług płatnych zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem.
10. Użytkownik - Pracodawca, Kandydat, Inny Podmiot oraz wszystkie osoby odwiedzające Serwis.
11. Opiekun Klienta - osoba odpowiedzialna za kontakty z Użytkownikami i uprawniona do występowania w imieniu Usługodawcy.
12. Umowa o Świadczenie Usług - umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, zawarta z chwilą Rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku umowy pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem Umowa o świadczenie usług ma charakter bezpłatny. W przypadku umów zawieranych przez Usługodawcę z Pracodawcą. Umowa o Świadczenie Usług ma charakter odpłatny - Umowa obliguje Usługodawcę̨ do udostępnienia Pracodawcy usług odpowiadających wybranemu przez niego Pakietowi. W takim przypadku stronami w Umowie są: Usługodawca oraz Pracodawca jako Usługobiorca usług płatnych (dalej zwani także “Stronami”). Umowa zawierana jest na Okres Rozliczeniowy, nie posiada formy pisemnej, a jej podstawę stanowią faktury wystawione przez Usługodawcę.
13. Pakiet - zestaw Usług płatnych oferowanych przez Usługodawcę zawierający w zależności od wyboru wariantu cenowego określone możliwości korzystania z Serwisu. Opis Pakietów oraz cennik w punkcie X do Regulaminu. 
14. Okres Rozliczeniowy – 30 dniowy okres świadczenia Usług. Okres ten może być skrócony lub wydłużony, w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami.
15. Rejestracja – założenie przez Pracodawcę lub Kandydata konta w Serwisie. Warunkiem koniecznym Rejestracji jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie odpowiednich zgód.
16. Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie Serwisu wypełniany w czasie Rejestracji.
17. Formularz Aplikacyjny - formularz służący do składania przez Kandydata Aplikacji w odpowiedzi na Ofertę Pracy zamieszczoną w Serwisie przez Pracodawcę. Prawidłowe wypełnienie Formularza Aplikacyjnego oraz akceptacja wymaganych zgód są niezbędne do prawidłowego wysłania Aplikacji.
18. Konto Pracodawcy - zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Pracodawcy od momentu Rejestracji, służących do zarządzania Usługami, a w szczególności do publikacji, edycji oraz zarządzania Ofertami Pracy. Korzystanie z usług na Koncie Pracodawcy stanowi usługę płatną.
19. Konto Kandydata - zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Kandydata od momentu Rejestracji, umożliwiający przeszukiwanie zamieszczonych w Serwisie Ofert Pracy oraz Ofert przewozu oraz aplikowanie na wybrane przez siebie Oferty Pracy. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta Kandydata jest bezpłatne. 
20. Oferty Pracy - ogłoszenia o pracę opublikowane przez Pracodawcę w Serwisie, mające na celu zatrudnienie Kandydata na określone stanowisko, zgodne z niniejszym Regulaminem.
21. Oferta przewozu - opublikowana jest na zasadzie współpracy z portalem e-podróżnik. 
22. Lista Ofert Pracy - wykaz Ofert Pracy, w kolejności chronologicznej zgodnie z datą ich publikacji oraz podbić (odświeżeń), widoczny w Serwisie z możliwością podziału według lokalizacji lub/i zawodu lub branży.
23. Panel Pracodawcy - narzędzie w Koncie Pracodawcy, które pozwala na stworzenie wizytówki Pracodawcy oraz na zarządzanie Ofertami Pracy.
24. Box reklamowy - usługa polegająca na udostępnieniu wybranej przestrzeni Serwisu do zamieszczenia reklamy benerowej lub artykułu reklamowego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik w punkcie X do Regulaminu.
28. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie Usług, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne życzenie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, gdzie dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
29. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności poczta elektroniczna.
30. Pliki Cookies (ciasteczka) – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu zapisują informacje na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczka”, serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia, lecz mogą być one odczytywane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
31. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

II. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa:
- prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług;
- zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców usług płatnych oraz sposób ich rozliczania;
- zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest bezpłatnie dla Usługobiorców w Serwisie, przed zawarciem Umowy z Usługodawcą, w sposób umożliwiający jego trwanie zapisanie w pamięci urządzenia.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, który został mu udostępniony w sposób opisany w punkcie 2.

III. Warunki świadczenia Usług.
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, w którym operuje Serwis są następujące:
- połączenie z siecią Internet;
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”. 
2. Zastrzeżenie wymaga, że Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować dostępem do stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. 

IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy.
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z bieżącymi możliwościami technologicznymi, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na czynności konserwacyjne lub inne związane z modyfikacją Serwisu;
b) wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług;
c) sprawdzania poprawności danych rejestracyjnych Pracodawcy podanych w trakcie zakładania Konta Pracodawcy. W przypadku podania danych rejestracyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowo założonego Konta Pracodawcy bez jego powiadamiania (patrz pkt. VI. 11 niniejszego Regulaminu).
d) modyfikacji świadczonych Usług, a w szczególności narzędzi, funkcji oraz sposobu działania Serwisu (nie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego dla Usługobiorców usług płatnych);
e) korekty treści i kategorii zamieszczonej Oferty Pracy, po uprzednim zawiadomieniu Pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i uprzednim wezwaniu Pracodawcy do samodzielnej zmiany treści lub kategorii Oferty Pracy. W przypadku Oferty Pracy naruszającej Regulamin, Usługodawca ma prawo ją usunąć lub poprawić, niezwłocznie zawiadamiając o tym Usługobiorcę;
f) usunięcie z Serwisu innych niż Oferta Pracy  treści udostępnianych przez Usługobiorcę w Serwisie, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca reaguje na zgłoszenia Użytkownika dotyczące zakłóceń w pracy Serwisu, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Zgłoszenia otrzymane w terminie od piątku godziny 16.00 do niedzieli godziny 24.00 zostaną rozwiązane do końca poniedziałku. W przypadku przesłania zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, dyspozycja zostanie zrealizowana najpóźniej do końca następującego po nim dnia roboczego.
4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Użytkownikom w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w korzystaniu z Usług Serwisu.

V. Rozpoczęcie współpracy z Usługobiorcą usług płatnych. Założenie Konta Pracodawcy
Współpraca Usługodawcy z Usługobiorcą usług płatnych rozpoczyna się̨ z chwilą prawidłowego utworzenia przez Pracodawcę, Konta Pracodawcy w Serwisie.
1. W celu utworzenia Konta Pracodawcy w Serwisie, Pracodawca jest zobowiązany do:
a) prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego (uzupełnienie wszystkich wymaganych pól) oraz podania prawdziwych danych;
b) zaakceptowania Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności oraz odpowiednich zgód poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’a w Formularzu rejestracyjnym;
c) aktywowanie Konta poprzez klikniecie w link aktywacyjny, który zostanie przysłany z  Serwisu na podany w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy.
2. Pracodawca zakładając Konto Pracodawcy jednocześnie oświadcza, że:
a) podane przez niego dane firmy, w tym adres elektroniczny, są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) jest uprawniony do współpracy w imieniu reprezentowanego Podmiotu powiązanego;
c) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta Pracodawcy, zablokować, innym lub usunąć istniejące Konto, jeżeli:
a) dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem;
b) jego nazwa jest już używana w Serwisie, Konta posiadające tę samą domenę oraz dane teleadresowe;
c) Usługodawca dysponuje uzasadnioną i wiarygodną informacją, że dane podane przez Pracodawcę są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwe a także gdy Pracodawca podszywa się pod inną osobę lub firmę;
d) narusza interesy Usługodawcy lub dobra osobiste osób trzecich.
4. Usługobiorca usług płatnych akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Usługobiorca usług płatnych zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.
5. Adres poczty elektronicznej jest ściśle powiązany z Kontem Pracodawcy, stanowiąc formę identyfikacji tego podmiotu i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
6. Pracodawca uzyskuje dostęp do swojego Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu, które sam ustalił. Usługobiorca usług płatnych zobowiązany jest do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do swojego konta w Serwisie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek jego ujawnienia.
7. W celu korzystania z Usług Serwisu należy wykupić odpowiedni Pakiet usług. 

VI. Prawa i obowiązki Pracodawcy.
1. Pracodawca zarządza swoimi Usługami za pośrednictwem indywidualnego Konta Pracodawcy w miarę potrzeby przy wsparciu Opiekuna Klienta.
2. Pracodawca samodzielnie, za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszcza unikalne Oferty Pracy, które muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Usługodawca nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
3. Pracodawca może publikować Oferty Pracy w swoim imieniu oraz w imieniu Podmiotów powiązanych.
4. Każda zamieszczana przez Pracodawcę  Oferta Pracy może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy oraz jednego kraju m.in. oferowanie kilku stanowisk w określonym miejscu pracy musi stanowić odrębne Oferty Pracy.
5. Pracodawca może dowolnie dodawać, edytować i ukrywać Oferty Pracy. Edycja wyklucza jednak zmianę: nazwy Pracodawcy, nazwy stanowiska oraz miejsca pracy.
6. Dodając Ofertę Pracy w Panelu Pracodawcy, Pracodawca zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych w Serwisie danych dotyczących Oferty Pracy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanej Oferty Pracy lub przerwanie jej publikacji, bez uprzedniego poinformowania Pracodawcy jeżeli narusza ona przepisy prawa lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami. O przerwaniu publikacji Usługodawca poinformuje Pracodawcę. 
8. Pracodawca zachęcany jest do zamieszczania jak największej, ale jednocześnie rzeczowej ilości informacji związanych z daną Ofertą Pracy, które mogą być przydatne w wyszukiwaniu przez Kandydata Oferty Pracy i podjęciu decyzji o aplikowaniu na nią.
9. Zabronione jest publikowanie w treści Oferty Pracy zapisów dotyczących sposobu aplikacji na Ofertę Pracy innego niż przez formularz aplikacyjny Serwisu, w szczególności zabronione jest zamieszczanie w treści Oferty Pracy: adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu strony internetowej Pracodawcy.
10. Pracodawca nie może publikować ogłoszeń:
a) innych niż Oferty Pracy;
b) wprowadzających użytkowników w błąd i/lub zawierających nieprawdziwe informacje;
c) noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
d) nie zawierających danych Pracodawcy, w którego imieniu umieszczona została Oferta Pracy;
e) dyskryminujących Kandydatów pod jakimkolwiek względem;
f) wymagających od Kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat;
g) wzbudzających podejrzenie oszustwa i/lub naruszających prawo polskie i Wspólnoty Europejskiej.
11. W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert Pracy, Konta Pracodawcy bez powiadamiania Pracodawcy.
12. W razie nienależycie wykonanej usług, Pracodawca może domagać się od Serwisu kary umownej w maksymalnej wysokości do 50 złotych. Kara wyczerpuje roszczenia Pracodawcy względem Usługodawcy. 

VII. Prawa i obowiązki Kandydata.
1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Kandydatem w chwili Rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Dla Rejestracji konta Kandydata w serwisie wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu Serwisu, Polityk Prywatności oraz wyrażenie odpowiednich zgód poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’a w Formularzu rejestracyjnym.
2. Kandydat korzystający z usług oświadcza, że:
a) jest pełnoletni;
b) podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnych oraz przyszłych rekrutacji, oraz wyraża zgodę na przekazanie tych danych Pracodawcom oraz Innym Podmiotom powiązanym z Usługodawcą;
d) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
e) akceptuje zapisy Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem http://dobrasztela.pl/polityka-prywatnosci
3. Kandydat ma prawo do:
a) informacji odnośnie oferowanych usług i korzystania z nich;
b) wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę;
c) edycji swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę w Serwisie;
d) usunięcia swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę;
e) pozostałych uprawnień w zakresie danych osobowych, które zostały określone w Polityce Prywatności. 
4. W razie zgłoszenia problemu do Opiekuna Klienta, opiekun zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, z wyłączeniem weekendów oraz dni świątecznych. W przypadku zgłoszeń otrzymanych w dni wolne od pracy, Opiekun Klienta udzieli odpowiedzi w przeciągu pierwszego dnia roboczego, po okresie wolnym od pracy.
5. W przypadku bardziej skomplikowanych zapytań, Opiekun Klienta zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu odpowiedzi do 7 dni roboczych.
6. Opiekun Klienta udziela informacji Kandydatom zgodnie ze swoją wiedzą oraz posiadanymi kompetencjami.

VIII. Rodzaje Usług świadczonych na rzecz Kandydata.
1. Wszystkie Usługi realizowane na rzecz Kandydata w Serwisie mają charakter BEZPŁATNY.
2. Usługodawca zobowiązuje się̨ do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Kandydata z chwilą  rejestracji.
3. Usługodawca umożliwia Kandydatowi w ramach korzystania z Serwisu dostęp do przystępnej wyszukiwarki Ofert Pracy zamieszczanych przez Pracodawców w imieniu własnym lub Podmiotów powiązanych oraz wyszukiwarki przewozów oferowanych przez portal e-podróżnik  do określonych miejsc w określonym czasie.
4. Kandydat ma możliwość aplikowania na wybrane przez siebie oferty za pośrednictwem Serwisu. 
5. W przypadku wyrażenia zgodny na dopasowywanie ofert, Usługodawca będzie wysyłał na adres mailowy podany przez Kandydata przy rejestracji dopasowane do jego profilu zawodowego Oferty Pracy.

IX. Usługi płatne – Pakiety oraz usługi dodatkowe.
1. W celu korzystania z Serwisu Pracodawca wybiera jeden z Pakietów usług oferowanych przez Usługodawcę za określoną cenę. Każdy z Pakietów jest ważny 30 dni od daty wykupienia.
2. Rodzaje i opis Pakietów oraz ich ceny.
a) Pakiety dla Pracodawców:

 

 

STARTOWY

BRĄZOWY

SREBRNY

ZŁOTY

DIAMENTOWY

Rejestracja firmy / agencji na koncie PRACODAWCY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wyświetlane dane teleadresowe, WIZYTÓWKA
w zakładce PRACODAWCY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Dedykowany link z ogłoszeniami tylko danej firmy / agencji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

LOGO Pracodawcy wyświetlane przy dodanym ogłoszeniu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Publikowana ilość wyświetleń danego ogłoszenia

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Aplikacja na wybraną ofertę pracy – podstawowe dane o Kandydacie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Ilość ogłoszeń – do wykorzystania w pakiecie w okresie 30 dni (każde ogłoszenie wyświetlane maksymalnie przez 30 dni, od daty wystawienia)

3

25

50

bez limitu

bez limitu

Ilość PODBIĆ (odświeżeń) ogłoszeń*1) w pakiecie

-

5

10

50

bez limitu

Aplikuj do Wielu – dodanie firmy / agencji do formularza

-

TAK

TAK

TAK

TAK

Aplikuj do Wielu – udostępniane dane Kandydata
z otrzymywanych zgłoszeń: imię i nazwisko, nr. telefonu, województwo zamieszkania

-

TAK

TAK

TAK

TAK

Aplikuj do Wielu – udostępniane dane Kandydata
z otrzymywanych zgłoszeń: imię i nazwisko, nr. telefonu, województwo zamieszkania, + znajomość języka

-

-

TAK

TAK

TAK

Aplikuj do Wielu – udostępniane dane Kandydata
z otrzymywanych zgłoszeń: imię i nazwisko, nr. telefonu, województwo zamieszkania, adres e-mail oraz znajomość języka + doświadczenie w opiece, uprawnienia oraz oczekiwania t.j: podopieczny, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia oraz premii, termin wyjazdu oraz czas trwania szteli, dostęp do internetu, dostęp do tv, możliwość pracy w święta, możliwy wyjazd np.: własnym samochodem, inne dane podane przez Kandydata

-

-

-

TAK

TAK

Polecane Agencje Pracy – LOGO Pracodawcy na głównej stronie
DOBREJ SZTELI w banerze przewijanym

-

-

TAK

TAK

TAK

Promocja wybranych ogłoszeń Pracodawcy
w grupach opiekuńczych na facebook`u*2)

-

do 3 ogłoszeń

do 10 ogłoszeń

do 20 ogłoszeń

do 40 ogłoszeń

Ilość wybranych i publikowanych ogłoszeń na fanpage`u oraz w grupie na facebook`u dodanych przez Pracodawcę na portal DOBRA SZTELA*2) *3) *4)

-

do 3 / PAKIET

do 10 /
PAKIET

do 20 / PAKIET

do 40 /
PAKIET

Ilość publikowanych ogłoszeń przez Pracodawcę
 w grupie na facebook`u DOBREJ SZTELI*4) *5)

-

2 / dziennie

5 / dziennie

12 / dziennie

20 / dziennie

Post reklamowy na fanpage`u DOBREJ SZTELI (wraz z linkiem do strony firmy/agencji lub linkiem
do Pracodawcy na portalu DOBRA SZTELA - maksymalna ilość znaków: 500

-

-

TAK

TAK

TAK

Artykuł reklamowy na portalu DOBRA SZTELA
w zakładce: Kącik opiekunki oraz na funpage`u DOBREJ SZTELI – maksymalna ilość znaków 2500

-

-

-

TAK

TAK

Zestaw BOXÓW Reklamowych
wymiary 1000x200

-

-

-

-

TAK

Zestaw Mini BOXÓW Reklamowych
wymiary 468x60

-

-

-

-

TAK

Newsletter promocyjny

-

-

-

-

TAK

CENNIK – ceny netto:

VAT odwrócony

0 zł

250 zł

410 zł

650 zł

1000 zł

 

*6) – jednocześnie na portalu DOBRA SZTELA wyświetlanych może być maksymalnie do 5 ogłoszeń
*7) – wyróżnione graficznie ogłoszenie na stronie głównej i wyświetlane w pierwszej kolejności nad ogłoszeniami zwykłymi w zakładce Oferty Pracy
*8) – Pakiet PODBIĆ (odświeżeń) do wykorzystania w terminie obowiązywania aktualnie wykupionego Pakietu Pracodawcy; jedno PODBICIE dotyczy jednego wybranego ogłoszenia dziennie
*9) – maksymalna ilość znaków: 2500
*10) – ograniczona ilość wysyłek newslettera w okresie miesięcznym
*11) – post wraz z linkiem do strony Pracodawcy, lub danego ogłoszenia; maksymalna ilość znaków dla danego postu: 500


c)  Boxy reklamowe dla zarejestrowanych Pracodawców

BANER DUŻY – 1000 x 200 px

 

STRONA GŁÓWNA + KĄCIK OPIEKUNKI + KONTAKT*12)
 

9x baner duży

OFERTY PRACY + PRACODAWCY + APLIKUJ DO WIELU + ZAKŁADKA PRZEWOŹNICY + KONTAKT*12)
8x baner duży

KOMPLET
BOXÓW REKLAMOWYCH*12) 13)17x baner duży

1 miesiąc

120 zł

320 zł

400 zł

3 miesiące

280 zł

460 zł

640 zł

6 miesięcy

520 zł

700 zł

1000 zł

12 miesięcy

720 zł

1060 zł

1560 zł

CENNIK – ceny netto, VAT odwrócony

 

BANER MAŁY – 1000 x 200 px

 

STRONA GŁÓWNA + KĄCIK OPIEKUNKI + KONTAKT*12)
14x baner mały

OFERTY PRACY + PRACODAWCY + APLIKUJ DO WIELU + ZAKŁADKA PRZEWOŹNICY+ KONTAKT*12)
12x baner mały

KOMPLET
BOXÓW REKLAMOWYCH*12) 13)

30x baner mały

1 miesiąc

80 zł

200 zł

240 zł

3 miesiące

200 zł

350 zł

560 zł

6 miesięcy

280 zł

600 zł

800 zł

12 miesięcy

400 zł

900 zł

1200 zł

CENNIK – ceny netto, VAT odwrócony

*12) – w zakładce KONTAKT – udostępniane boxy reklamowe - banery tylko na dole strony
*13) – z wyłączeniem zakładki: O nas


d) Boxy reklamowe ogólnodostępne dla niezarejestrowanych Usługobiorców:

 

BANER DUŻY – 1000 x 200 px

 

STRONA GŁÓWNA + KĄCIK OPIEKUNKI + KONTAKT*12)
 

9x baner duży

OFERTY PRACY + PRACODAWCY + APLIKUJ DO WIELU + ZAKŁADKA PRZEWOŹNICY + KONTAKT*12)
8x baner duży

KOMPLET
BOXÓW REKLAMOWYCH*12) 13)17x baner duży

1 miesiąc

150 zł

400 zł

500 zł

3 miesiące

350 zł

700 zł

800 zł

6 miesięcy

650 zł

1100 zł

1250 zł

12 miesięcy

900 zł

1800 zł

1950 zł

CENNIK – ceny netto, VAT odwrócony

 

BANER MAŁY – 1000 x 200 px

 

STRONA GŁÓWNA + KĄCIK OPIEKUNKI + KONTAKT*12)
14x baner mały

OFERTY PRACY + PRACODAWCY + APLIKUJ DO WIELU + ZAKŁADKA PRZEWOŹNICY+ KONTAKT*12)
12x baner mały

KOMPLET
BOXÓW REKLAMOWYCH*12) 13)

30x baner mały

1 miesiąc

100 zł

250 zł

300 zł

3 miesiące

250 zł

400 zł

700 zł

6 miesięcy

350 zł

700 zł

1000 zł

12 miesięcy

500 zł

1300zł

1500 zł

CENNIK – ceny netto, VAT odwrócony

 
*12) – w zakładce KONTAKT – udostępniane boxy reklamowe - banery tylko na dole strony
*13) – z wyłączeniem zakładki: O nas


3. Płatności za korzystanie z Usług zgodnie z wybranym Pakietem powinna zostać dokonana niezwłocznie po wyborze Pakietu na Koncie Pracodawcy na jeden z określonych poniżej rachunków bankowych Usługodawcy prowadzony przez mbank:
Konto PLN : 39 1140 1179 0000 4255 2700 1001
Konto EUR : 12 1140 1179 0000 4255 2700 1002
Konto USD : 82 1140 1179 0000 4255 2700 1003
Konto GBP : 55 1140 1179 0000 4255 2700 1004
4. Serwis umożliwia dokonanie płatności również w walutach innych niż złoty polski. Wysokość kwoty określana jest na podstawie średniego kursu waluty NBP na dzień zadeklarowania przez Pracodawcę współpracy (zakup Pakietu) i pozostaje bez zmian, aż do wygaśnięcia opłaconego Pakietu.
5. Z chwilą dokonania płatności Umowa świadczenia usług płatnych uważana jest za zawartą.
6. Za moment zapłaty uważa się czas obciążenia konta Pracodawcy ceną Pakietu.
7. Usługobiorca usług płatnych wyraża zgodę na wystawienie faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
8. W razie innych ustaleń z Usługobiorcą usług płatnych jest możliwe przesłanie faktury pocztą tradycyjną.
9. Faktura, o której mowa w pkt. 7 i 8 będzie wystawiona na dane przekazane Usługodawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Usługodawcy.
10. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto z zastosowaniem VATu odwróconego. 
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych promocji na Usługi, obowiązujących do ustalonego terminu lub do odwołania. O warunkach promocji będzie informował Usługobiorców usług płatnych za pośrednictwem komunikatów w Serwisie i/lub drogą mailową, telefoniczną.
12. Usługodawca nie przewiduje zwrotów kosztów zakupu usług płatnych w Serwisie, jeśli Usługa została prawidłowo zrealizowana.

13. Ceny podane w Serwisie obowiązują do czasu ich zmiany.


X. Reklamacje.
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Reklamacja powinna być przesłana drogą mailową bezpośrednio na adres kontaktowy reklamacja@dobrasztela.pl Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Usługobiorcy (nazwa firmy, adres, numer NIP/europejski VAT, adres poczty elektronicznej oraz dane osoby zgłaszającej);
b) opis Usługi, której dotyczy reklamacja;
c) okoliczności uzasadniające reklamację;
d) ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia.
3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. Usługadawca powiadomi Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w treści reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlegają̨ dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XI. Odpowiedzialność.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Panelu Pracodawcy , który narusza Regulamin Portalu;
b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
c) za treści Ofert Pracy zamieszczanych przez Pracodawcę w Serwisie oraz ochronę nazw własnych Pracodawców zamieszczanych w Ofertach Pracy publikowanych w Serwisie;
d) za niedojście do skutku współpracy pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem
e) za prawdziwość danych podanych przez Pracodawców w Ofertach Pracy 
f) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. brak prądu) lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich);
g) szkody wynikające z braku ciągłości dostarczanych Usług, wynikających z czynników na które Usługodawca nie ma wpływu (np. działanie i zaniechanie osób trzecich);
h) szkody spowodowane udostępnieniem przez Usługobiorcę lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem dostępu do Serwisu;
i) podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji;
j) nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę warunków Regulaminu.

XII. Ochrona danych osobowych.
1. Każdy Usługobiorca ma prawo do ochrony danych osobowych przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna bezpośrednio w Serwisie: http://dobrasztela.pl/polityka-prywatnosci 
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Administrator danych osobowych odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich edycji oraz usunięcia. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz niezbędne dla realizacji Umowy o Świadczenie Usług.
3. Każdy Usługobiorca w wyniku rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez WORK 4 YOU GLOBAL LTD w celu realizacji usługi. Usługobiorca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolone, jednak niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu www.dobrasztela.pl Usługobiorca może wnieść sprzeciw, co do dalszego przetwarzania danych.
4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w drodze umowy powierzenia danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz przepisów krajowych.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18. Lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Usługobiorcę przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przez RODO.
6. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie, w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
a) nazwa firmy/ imiona i nazwisko;
b) adres siedziby lub zamieszkania;
c) adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższe);
d) adres poczty elektronicznej;
e) numer telefonu kontaktowego.
7. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów realizacji Umowy o świadczenie usług oraz przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcę oraz za szkody powstałe w ich następstwie.
9. Usługodawca na odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawcę, którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu. 

XIV. Rozwiązanie umowy.
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. Kandydat ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać wiadomość e-mail do odpowiedniego Opiekuna Klienta z prośbą o likwidację konta. 
3. Umowa o świadczenie usług płatnych ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu rozliczeniowego na jaki została zawarta (upływ terminu ważności Pakietu), z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika, usunąć wykupiony baner reklamowy, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
a) rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
b) uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnych informacji, że dane Usługobiorcy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, a także naruszają dobra osób trzecich lub interesy Usługodawcy;
c) wykorzystanie przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
d) usunięcia przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta.
e) uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o założeniu przez pracownika lub osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej Pracodawcy, jego wspólnika lub osoby zasiadające w organach Pracodawcy działającego w formie spółki- portalu konkurencyjnego tj w szczególności oferującego takie same lub podobne usługi w stosunku do „dobrasztela.pl”.
5. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeśli zostało ono założone po raz kolejny, po usunięciu dotychczasowego konta wynikającego z naruszenia Regulaminu.
6. W przypadku rozwiązania umowy wynikającego z pkt. 3 i 4, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową.
7. W przypadku rozwiązania umowy wobec zajścia okoliczności, o których mowa w pkt. 4 Usługodawca nie zwraca poniesionych przez Pracodawcę kosztów zakupu pakietu lub baneru reklamowego.

XV. Postanowienia końcowe.
1. W razie istotnych zmian w Usługach lub jakichkolwiek innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. W przypadku pkt. 2 niniejszego rozdziału, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmienione postanowienia Regulaminu.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie zgodnie zasadą określoną w art. 1104 kodeksu postępowania cywilnego polski sąd powszechny okręgu Rybnickiego. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin z dnia: 13.11.2020 r.
Data publikacji (wejścia w życie) Regulaminu na portalu: www.dobrasztela.pl – 16.11.2020.